ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Οδηγίες χρήσης του συστήματος τηλεκατάρτισης για τον εκπαιδευτή  ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ